Onze kernwaarden

Vanuit onze onderwijsvisie en collectieve kracht nemen wij verantwoordelijkheid voor de wereld om ons heen. Wij staan voor een sociale en duurzame samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en zichzelf kan ontplooien. Door leerlingen kwalitatief goed onderwijs te bieden - waarmee zij zichzelf en hoe ze zich tot de wereld verhouden kunnen ontdekken - helpen wij hen om hun plek in de samenleving betekenisvol in te vullen.

Verbinden

Moreel handelen

Zelf leiden

Lef

Voor ons betekent verbinden het activeren en aan gaan van verbindingen gebaseerd op ambitie, gevoel, uitdaging, of opdracht. Dit doen we met en tussen leerlingen, medewerkers, en de maatschappij. Wij erkennen dat ontwikkeling een voortdurend leerproces is tussen mensen en maken hier ruimte voor.

Als scholengroep streven we ernaar gewetensvol en moreel te handelen, waarbij we voortdurend nadenken over onze doelen en intenties. Wij moedigen dialoog aan en durven kritisch naar onze eigen opvattingen te kijken. Wij richten ons onderwijs en onze bedrijfsvoering zo in dat we bijdragen aan een inclusieve, duurzame samenleving waarin zorg en ruimte voor elkaar en onze omgeving centraal staan.

Zelf leiden is een belangrijk uitgangspunt dat het vermogen om verantwoordelijkheid voor jezelf en je relatie tot je omgeving benadrukt. Wij bieden onze leerlingen en medewerkers het vertrouwen, de veiligheid en de ruimte om individueel leiderschap te tonen. Wij kiezen hierin bewust voor een positief en waarderend perspectief, hebben oog voor elkaars mentaal welzijn en zorgen voor elkaar. Samen leren, werken, vieren en ontwikkelen, worden op die manier genieten.

Dit alles vereist lef om anders te handelen, innovatief te zijn en bestaande kaders uit te dagen. Wij zijn onderzoekend, kritisch en nemen deel aan de maatschappelijke dialoog om samen de beste oplossingen te vinden voor onze veranderende wereld. Hierin zijn wij zeker niet de braafsten.